Granite chunks

Bryły granitowe - granit STRZEGOM, granit ŻÓŁKIEWKA

bryły granitowe

Wygląd zewnętrzny - bryły kamienia naturalnego, w których występują sztychy poziome i pionowe, przebarwienia, żyły, skupiska minerałów o innej barwie, zmienne uziarnienie itp. o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu lub mająca jedną, dwie lub trzy płaszczyzny równe lub bryła skalna nieregularna uzyskana w wyniku urabiania złoża. W zależności od kształtu, wielkości i występujących naturalnych zmian lub sztychów w materiale skalnym bryły dzieli się na trzy odmiany oznaczone literami A, B, C.

Gatunek A - bryła zbliżona do prostopadłościanu lub mająca co najmniej dwie płaszczyzny do siebie prostopadłe, występują sztychy poziome i pionowe, istnieje możliwość wycięcia płyt lub wykonania elementów kamiennych. Barwa jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone) zajmujące do 20% powierzchni. Wielkość powyżej 4 ton.

Gatunek B - bryła granitowa nieregularna z przynajmniej jedną równą płaszczyzną, występują sztychy oraz przebarwienia, żyły, zmienna struktura uziarnienia. Barwa jasno-szara oraz jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone). Przeznaczenie na elementy surowo-łupane. Wielkość powyżej 1 tony.

Gatunek C - bryła granitowa nieregularna lub bryła całkiem nieregularna. Występują sztychy oraz przebarwienia, minerały, żyły, zmienna struktura uziarnienia itp. Barwa jasno-szara oraz jasno-szara z przebarwieniami (rude, zielone). Istnieje możliwość wykonania elementów surowo-łupanych lub kamienia łamanego. Wielkość od 0,5 tony.

Dodatkowo wprowadzono bryły odmiany D, które sprzedawane są na wagę z hałdy bez możliwości przebierania przez kloientów. Na bryłach tych nie oznacza się numerów. Bryła tej klasy jest całkiem nieregularna z przeznaczeniem na elementy surowo łupane typu kostka.


Uwaga: Zmiany strukturalne występujące w granicie nie powodują osłabienia materiału, bryły nie podlegają reklamacji.


design by LEMONPIXEL.pl