Ogólne warunki sprzedaży

MATERIAŁ

Wyroby produkowane są z granitu „STRZEGOM” („ŻBIK”) lub „ŻÓŁKIEWKA” o charakterystycznym dla granitu uziarnieniu lub z innych materiałów wcześniej uzgodnionych. Próbki wyrobów mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od produkowanych całych partii materiałów.
 

OFERTA, ZAMÓWIENIE

Na złożone przez klienta zapytanie Granit Strzegom S.A. przedstawia niezwłocznie pisemną ofertę zawierającą istotne warunki sprzedaży. W sytuacji nie przedstawienia oferty w terminie 7 dni roboczych, przyjmuje się, że jest to równoznaczne z brakiem możliwości realizacji przedmiotu zapytania. W przypadku akceptacji przez klienta oferty wymagane jest pisemne złożenie zamówienia z określeniem numeru i daty oferty. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem ogólnych warunków sprzedaży (dostępne na www.granit-strzegom.com.pl lub w siedzibie Granit Strzegom S.A.). W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji przez Granit Strzegom S.A. podawane są wiążące terminy realizacji.


CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny transakcyjne na wyroby, usługi, opakowania bazują na aktualnym cenniku Granit Strzegom S.A. 
W przypadku wyrobów nie objętych cennikiem ceny kalkulowane są indywidualnie. Obowiązują warunki płatności określone w przyjętym zamówieniu lub umowie, a w każdym innym przypadku przedpłata lub płatność przed odbiorem.
 

NORMY, ZNAKOWANIE

Granit Strzegom S.A. produkuje wyroby zgodnie z normami PN-EN, normami zakładowymi lub innymi uzgodnionymi z klientem. Granit Strzegom S.A. znakuje swoje wyroby zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz wystawia Deklarację właściwości użytkowych. Deklaracje właściwości użytkowych dostępne są do pobrania ze strony internetowej GRANIT STRZEGOM S.A., odpowiednio umieszczone w zakładkach produktów.
 

ODBIÓR, REKLAMACJE

Klient zobowiązany jest do dokonania odbioru ilościowego w dacie dostawy i jakościowego nie później niż w terminie 3 dni od dostawy oraz niezwłocznego w tych datach pisemnego zawiadomienia dostawcy o ujawnionym braku ilościowym lub wadzie jakościowej. Granit Strzegom S.A. rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Koszty wszelkich czynności dokonanych celem rozpatrzenia reklamacji, która nie została uznana ponosi klient. Zgłoszenie reklamacji pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty ceny przez klienta. Granit Strzegom S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady konstrukcyjne, będących konsekwencją błędów w dokumentacji technicznej inwestycji, wady spowodowane wadliwym użyciem (montażem) materiałów, wady powstałe podczas transportu. Reklamacji nie podlega: towar zamontowany, towar wymieniony w wykazie wyrobów niepodlegających reklamacji (do wglądu w siedzibie Granit Strzegom S.A.), który znakowany jest pieczątką na dokumentach wydania towaru oraz towar bez identyfikatora wyrobu gotowego wyprodukowanego przez Granit Strzegom S.A. dołączonego do palety. Reklamacji nie podlegają bloki odmiany II z powodu występowania żył, przebarwień, skupisk minerałów, miotły, uwidocznionych po przetarciu bloka na płyty*.
 

PAKOWANIE, ZAŁADUNEK

Produkowane wyroby pakowane są na ogólnie przyjętych zasadach. Płyty nieobcinane o grubościach 2 ÷ 4 cm pakowane są na stojakach, dostarczonych przez klienta; płyty nieobcinane o grubościach powyżej 4 cm na przekładkach; natomiast: płyty obcinane, krawężniki, kamień murowy specjalny, elementy granitowe formatowane na paletach jednorazowych, a kostka w workach jednorazowych big-bag lub luzem. Bloki i bryły są układane na podkładach jednorazowych lub podkładach dostarczonych przez klienta. Granit Strzegom S.A. zapewnia klientowi bezpłatny załadunek towaru. Materiał sprzedawany luzem ładowany jest na pojazdy samowyładowcze. Wyroby pakowane na paletach, w workach oraz na stojakach a także płyty nieobcinane grubości powyżej 4 cm na samochody skrzyniowe. Załadunek wyrobów opakowanych odbywa się przez boczną burtę pojazdu, natomiast płyty nieobcinane z góry za pomocą suwnicy. Bloki i bryły ładowane są na samochody skrzyniowe przy użyciu ładowarek.

Strzegom, 1 stycznia 2017 r.
*Występujące przebarwienia nie wpływają na zmianę cech fizyko-mechanicznych skały.


design by LEMONPIXEL.pl